目前还没有官方翻译。

[en] ASCII Code

[en] Abbreviation

[en] Description

1

[en] SOH

[en] Start of Heading

2

[en] STX

[en] Start of Text

3

[en] ETX

[en] End of Text

4

[en] EOT

[en] End of Transmission

5

[en] ENQ

[en] Inquiry

6

[en] ACK

[en] Acknowledgment

7

[en] BEL

[en] Bell

8

[en] BS

[en] Back Space

9

[en] HT

[en] Horizontal Tab

10

[en] LF

[en] Line Feed

11

[en] VT

[en] Vertical Tab

12

[en] FF

[en] Form Feed

13

[en] CR

[en] Carriage Return

14

[en] SO

[en] Shift Out

15

[en] SI

[en] Shift In

16

[en] DLE

[en] Data Link Escape

17

[en] DC1

[en] XON - Device Control 1

18

[en] DC2

[en] Device Control 2

19

[en] DC3

[en] XOFF - Device Control 3

20

[en] DC4

[en] Device Control 4

21

[en] NAK

[en] Negative Acknowledgment

22

[en] SYN

[en] Synchronous Idle

23

[en] ETB

[en] End Transmission Block

24

[en] CAN

[en] Cancel

25

[en] EM

[en] End of Medium

26

[en] SUB

[en] Substitute

27

[en] ESC

[en] Escape

28

[en] FS

[en] File Separator

29

[en] GS

[en] Group Separator

30

[en] RS

[en] Record Separator

31

[en] US

[en] Unit Separator

188

[en] FNC1

[en] Function Code 1

189

[en] FNC2

[en] Function Code 2

190

[en] FNC3

[en] Function Code 3

191

[en] FNC4

[en] Function Code 4